Önümler

 • Işleýän enjamlar

  Işleýän enjamlar

  Doly awtomatiki geçiriş bölümleri, gyzdyryjy peçleriň, galvanizli hammamlaryň we sowadyjy enjamlaryň arasynda materiallaryň geçirilmegini awtomatlaşdyrmak we utgaşdyrmak üçin döredilen gyzgyn galvanizasiýa proseslerinde ulanylýan enjamlardyr.Bu enjam, adatça awtomatiki başlangyç, durmak, tizligi sazlamak we ýerleşdirmek üçin datçikler we dolandyryş ulgamlary bilen enjamlaşdyrylan konweýer kemerlerini, rulonlary ýa-da beýleki geçiriji enjamlary öz içine alýar, şonuň üçin materiallar dürli prosesleriň arasynda yzygiderli we täsirli geçirilip bilner.Doly awtomatiki geçiriji enjamlar galvanizli gaýtadan işlemekde, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmakda, el bilen gatyşmagy azaltmakda we bolup biläýjek ýalňyşlyklary azaltmakda möhüm rol oýnaýar.Awtomatiki gözegçilik we gözegçilik arkaly bu enjam gaýtadan işlenende materiallaryň durnuklylygyny we yzygiderliligini üpjün edip, önümiň hilini we önümçilik kuwwatyny ýokarlandyryp biler.Gysgaça aýdylanda, doly awtomatiki geçiriji enjam, gyzgyn galvanizli gaýtadan işleýän senagat üçin möhüm awtomatlaşdyryş enjamydyr.Önümçilik prosesini optimizirläp, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp, çykdajylary azaldyp biler we operatorlar üçin has ygtybarly iş gurşawyny üpjün edip biler.

 • akymlary gaýtadan işlemek we dikeltmek bölümi

  akymlary gaýtadan işlemek we dikeltmek bölümi

  Bu enjam, metallary eritmek döwründe emele gelen şlak we galyndy materiallaryny gaýtadan işlemek we täzeden işlemek, olary gaýtadan ulanyp boljak akymlara ýa-da kömekçi materiallara gaýtadan işlemek üçin niýetlenendir.Bu enjam, adatça, galyndylaryň galyndylaryny bölmek we ýygnamak ulgamlaryny, bejeriş we dikeldiş enjamlaryny we degişli gözegçilik we gözegçilik enjamlaryny öz içine alýar.Galyndy şlaklary ilki ýygnalýar we bölünýär, soňra bolsa guratmak, barlamak, ýylatmak ýa-da himiki bejermek ýaly aýratyn gaýtadan işlemek arkaly degişli görnüşe we hiline öwrülýär, şonuň üçin ýene-de akym ýa-da deoksidizator hökmünde ulanylyp bilner. metallary eritmek prosesi.“FLUX RECYCLING AND REGENERATING UNIT” metal eritmek we gaýtadan işlemek pudagynda möhüm rol oýnaýar.Daşky gurşawy goramakda oňyn rol oýnamak bilen önümçilik çykdajylaryny we galyndylaryň zyňyndylaryny azaldyp biler.Galyndy galyndylaryny netijeli gaýtadan işlemek we gaýtadan ulanmak arkaly bu enjam serişdeleri ulanmagy gowulandyrmaga we çeşmelere garaşlylygy azaltmaga kömek edýär we şeýlelik bilen durnukly önümçilige ýetýär.

 • Akýan tanklary gaýtadan işlemek we täzeden işlemek ulgamy

  Akýan tanklary gaýtadan işlemek we täzeden işlemek ulgamy

  Akýan tanky gaýtadan işlemek we gaýtadan dikeltmek ulgamy, metal işläp bejermek, ýarymgeçiriji önümçiligi we himiki gaýtadan işlemek ýaly dürli pudaklarda önümçilik prosesinde ulanylýan akym serişdelerini we himiki serişdeleri gaýtadan işlemek we täzeden işlemek üçin ulanylýan prosesdir.

  Akýan tankyň gaýtadan işleniş we täzeleniş ulgamy adatça aşakdaky ädimleri öz içine alýar:

  1. Önümçilik prosesinde ulanylýan akym serişdelerini we himiki serişdeleri ýygnamak.
  2. Collectedygnalan materiallary hapalary we hapalary aýyrmak üçin bejerilýän gaýtadan işleýän bölüme geçirmek.
  3. Asyl häsiýetlerini we netijeliligini dikeltmek üçin arassalanan materiallaryň täzelenmegi.
  4. Täzelenen akym serişdeleriniň we himiki serişdeleriň gaýtadan ulanylmagy üçin önümçilik prosesine gaýtadan girizilmegi.

  Bu ulgam galyndylary azaltmaga we başgaça taşlanjak materiallaryň gaýtadan ulanylmagyny öňe sürmek bilen senagat prosesleriniň daşky gurşawa täsirini azaltmaga kömek edýär.Şeýle hem, täze akym serişdelerini we himiki serişdeleri satyn almak zerurlygyny azaltmak bilen çykdajylary tygşytlamagy teklip edýär.

  akymly tanky gaýtadan işlemek we täzeden dikeltmek ulgamlary durnukly önümçilik tejribesinde möhüm rol oýnaýar we köp sanly senagat amallarynyň möhüm bölegi bolup durýar.

 • deslapky deprek we ýyladyş

  deslapky deprek we ýyladyş

  Ö PRÜNI ALMAK deprek we ýyladyş, çig malyň öňüni almak üçin senagat önümçiliginde ulanylýan enjam.Adatça aýlanýan deslapky barrelden we ýyladyş ulgamyndan durýar.Iş wagtynda çig mal aýlanýan deslapky barrele goýulýar we ýyladyş ulgamy bilen gyzdyrylýar.Bu, çig malyň fiziki ýa-da himiki aýratynlyklaryny üýtgetmäge kömek edýär, indiki önümçilik proseslerinde işlemegi aňsatlaşdyrýar.Bu enjam, adatça önümçiligiň netijeliligini we önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin himiýa, azyk gaýtadan işlemek, derman we beýleki pudaklarda ulanylýar.

 • Turbalar Galvanizasiýa çyzyklary

  Turbalar Galvanizasiýa çyzyklary

  Galvanizasiýa, poslamagyň öňüni almak üçin polatdan ýa-da demirden sinkiň gorag gatlagyny ulanmak prosesi.Bu proses turbalary öndürmekde, esasanam gurluşyk, nebit we gaz, suw üpjünçiligi ýaly dürli pudaklarda ulanylýar.Turbalar üçin galvanizasiýa standartlary galvanizli turbalaryň hilini we berkligini üpjün etmek üçin möhümdir.Turbany galvanizleýji ülňüleriň jikme-jikliklerine we turba galvanizleýji liniýada nämäni aňladýandygyna seredeliň.

 • Ownuk bölekler Galvanizasiýa setirleri (Robort)

  Ownuk bölekler Galvanizasiýa setirleri (Robort)

  Önümiň beýany Önümiň jikme-jiklikleri Adaty bölekleri, çeýe polat bölekleri, polat gapaklar, tok armaturalary we dürli bölekleri goşmak bilen ownuk bölekleri galvanizasiýa etmek, galvanizasiýa pudagynyň möhüm bölegidir.Processokary proses temperaturasy, çynlakaý hapalanma, ýönekeý enjamlar, ýönekeý önümçilik gurşawy we işçileriň ýokary iş güýji sebäpli.Jemgyýetçilik ösüşi we zähmet çykdajylarynyň ep-esli ýokarlanmagy bilen, galvanizasiýa pudagy gyssagly ýagdaýda ...
 • Ak tüsse gurşawy tükeniksiz we süzgüç ulgamy

  Ak tüsse gurşawy tükeniksiz we süzgüç ulgamy

  “AK FUME ENCLOSURE EXHAUSTING & FILTERING SYSTEM” önümçilik proseslerinde emele gelen ak tüsse gözegçilik we süzgüç ulgamy.Ulgam içerdäki howanyň hilini we daşky gurşawyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin öndürilen zyýanly ak tüssäni tükenmek we süzmek üçin döredildi.Adatça ak tüsse öndürýän enjamlary ýa-da prosesi gurşap alýan we ak tüssäniň gaçmazlygy ýa-da daşky gurşawa zyýan ýetirmezligi üçin işleýiş we süzgüç ulgamy bilen enjamlaşdyrylan ýapyk gabykdan ybaratdyr.Ulgam, şeýle hem ak tüsse zyňyndylarynyň degişli ülňülere we kadalara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin gözegçilik we gözegçilik enjamlaryny öz içine alyp biler.AK FUME ENCLOSURE EXHAUSTING & FILTERING SYSTEM himiýa, metal gaýtadan işlemek, kebşirlemek, pürkmek we beýleki pudaklarda iş ýerindäki howanyň hilini ýokarlandyrmak, işçileriň saglygyny goramak we daşky gurşawa täsirini azaltmak üçin giňden ulanylýar.

 • Guramak çukury

  Guramak çukury

  GURAMAN Çukur önümleri, agaçlary ýa-da beýleki materiallary tebigy guratmagyň adaty usulydyr.Adatça, çyglylygy aýyrmak üçin günüň we ýeliň tebigy energiýasyny ulanyp, guradylmaly zatlary ýerleşdirmek üçin ulanylýan çuňňur çukur ýa-da depressiýa.Bu usul adamlar tarapyndan ençeme asyr bäri ulanylýar we ýönekeý, ýöne täsirli usuldyr.Döwrebap tehnologiki ösüşler has täsirli guradyş usullaryny getiren hem bolsa, gury çukurlar henizem käbir ýerlerde dürli oba hojalyk önümlerini we materiallaryny guratmak üçin ulanylýar.

 • Sink çäýnek

  Sink çäýnek

  Önümiň beýany, adatça sink gazany diýlip atlandyrylýan polat konstruksiýalaryň gyzgyn galvanizlenmegi üçin sink erediji tank, esasan polat plitalar bilen kebşirlenýär.Polat sink küýzäni ýasamak diňe bir aňsat bolman, eýsem dürli ýylylyk çeşmeleri bilen ýylatmak üçin hem amatly we ulanmak we saklamak aňsat, esasanam iri polat gurluşy gyzgyn galvanizleýji önümçilik liniýasynyň ulanylmagyny goldamak üçin amatly.Galvanizli örtügiň hili we önümçiligiň netijeliligi bu proses bilen ýakyndan baglanyşyklydyr ...
 • Kislota buglary doly gurşaw ýygnamak we süpürmek diňi

  Kislota buglary doly gurşaw ýygnamak we süpürmek diňi

  Kislota buglary doly gurşaw ýygnamak we süpürmek diňi kislota buglaryny ýygnamak we arassalamak üçin ulanylýan enjamdyr.Adatça senagat önümçiliginde emele gelýän kislotaly galyndy gazyny bejermek we arassalamak üçin ulanylýar.

  Bu enjamyň esasy wezipesi, önümçilik wagtynda öndürilýän kislotaly galyndy gazynyň daşky gurşawa we adamyň saglygyna edýän täsirini azaltmakdyr.Kislota buglaryny netijeli ýygnap we gaýtadan işläp, atmosferanyň hapalanmagyny azaldyp we daşky gurşawy gorap biler.